Projekt Phare CBC
      

 

Příprava společné rozvojové koncepce regionu Broumov-Nowa Ruda

 

Průběžná zpráva o realizaci projektu

 

Stěnava – stručná historie

Občanské sdružení Mikroregion Stěnava bylo založeno v roce 2001 s cílem vytvořit platformu pro spolupráci veřejné a soukromé sféry, podporovat mezinárodní, zejména přeshraniční spolupráci, podněcovat a realizovat rozvojové projekty s využitím nových možností po vstupu ČR do Evropské unie.
Původní název Mikroregion Stěnava byl v roce 2003 na základě rozhodnutí valné hromady nahrazen názvem Stěnava, abychom se vyhnuli případným nedorozuměním v souvislosti s používáním jinak zažitého pojmu „mikroregion“.

Po svém založení se sdružení Stěnava aktivně zapojilo do komunální politiky v Broumově (v komunálních volbách získalo tři zastupitele v radě města). Zahájilo také pravidelnou komunikaci s Euroregionem Glacensis – jedním z plodů je existence kanceláře RDA Rychnov n.Kněžnou v Broumově. Navázalo také spolupráci s představiteli Nové Rudy, jejímž výsledkem je přijatý projekt, který byl podán jako zrcadlový, ale kvůli jeho neschválení na polské straně je řešen týmem Sténavý, ovšem v součinnosti s polskými partnery (Nová Ruda, Radkov).


V současné době se sdružení Stěnava zaměřilo na aktivity ve třech základních směrech:

1. Projekt česko-polské spolupráce na společné rozvojové koncepci regionu Broumovsko-Novorudsko. Kromě řešení stávaného projektu PhareCBC sem patří i společná iniciativa Stěnavy a starosty Radkova k navázání přímých kontaktů mezi starosty obcí na obou stranách hranic.

2. Podpora projektů k dobudování dopravní infrastruktury na Broumovsku. Sem patří podnět na projekt obchvatu Broumova, dále práce na analýze k přípravě projektu pro realizaci vládního programu rozvoje cyklistické dopravy na Broumovsku a také analýza možností vylepšení dopravního spojení Broumovska s okolními regiony – zejména v souvislosti s projektováním nové česko-polské dálnice.

3. Významnou iniciativou je inicializace přípravy sportovně výchovného areálu Emericha Ratha a také příprava dalších projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů s možným využitím strukturálních fondů, které mají za cíl zvýšit kvalifikaci obyvatel Broumovska pro jejich lepší uplatnění v regionu.

Charakteristika první fáze projektu

Projekt byl podán jako zrcadlový, ale přijata byla pouze jeho česká část. Předkladatelé na obou stranách hranice se přesto dohodli na pokračování zahájené spolupráce, ovšem bez nutnosti sepisovat a uzavírat formálně smlouvu o spolupráci. Byl určen rámec spolupráce, jeho cíl, který vychází ze zadání projektu, a také rámcový plán pravidelných schůzek.

Vzhledem k charakteru projektu, který je finančně podporován Evropskou unií, došlo hned v první fázi k přehodnocení priorit projektu ve smyslu posílení podpory vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Proto byla v rámci projektu uspořádána konference "Broumovsko v EU", která navázala na předchozí aktivity občanského sdružení Stěnava. Konference byla zaměřena na otázky strategického rozvoje Broumovska v kontextu očekávaných změn a možností daných vstupem ČR a Polska do EU.

Konference splnila svůj cíl a z hlediska projektu byla významným přínosem, neboť:

  • oslovila cílovou skupinu projektu
  • napomohla získat podporu od místní veřejné správy, regionální správy (záštita Rady Královéhradeckého kraje), centrálních orgánů (účast Ministra pro místní rozvoj P.Němce) a také místních podnikatelů (podpora Klubu podnikatelů Broumovska)
  • široce propagovala projekt v hromadných sdělovacích prostředcích (místní, okresní i krajský tisk, radio Metuje, Český rozhlas, apod.)


Řízení projektu


Koordinační výbor pracuje ve složení:

  • Josef Marek – koordinátor
    Zdeněk M. Záliš – manažer projektu
    Vladimír Hrubý – finanční dozor
  • Koordinátor a analytik polské části: Wieslaw Sojka


Pravidelné schůzky řídícího týmu jsou organizovány vždy jednou za 14 dní, kdy dochází k průběžné kontrole úkolů a projednávání podnětů souvisejících s realizací projektu. Frekvence schůzek koordinačního výboru byla častější před konferencí, v týdnu jejího konání a také po jejím ukončení, kdy se řešily odpovídající organizační a finanční otázky k zajištění akce, jejího mediálního efektu a také hodnocení podnětů z konference pro další průběh projektu.

Schůzky s polskými partnery se konají jednou měsíčně. Jejich tématem je výměna informací týkajících se rozvoje regionu a jednání o možnostech zefektivnit česko – polskou spolupráci na komunální úrovni.

Současně dochází k průběžnému shromažďování a hodnocení existujících českých i polských rozvojových materiálů analytickým týmem pro jejich srovnávací analýzu a vypracování studie, která je jedním z hlavních cílů projektu.


Hlavní výstupy


Plán projektu probíhá podle schváleného schématu.

Byly splněny všechny plánované úkoly k 30.6. 2004:
• Trojjazyčný Web je v provozu na http.//www.stenava.org
• Zorganizována konference Broumovsko v EU k strategickému rozvoji regionu
• Shromážděny a vyhodnocovány podklady pro analytickou studii
• Realizována první část mediální kampaně související s uspořádanou konferencí – výstupy publikovány v místním tisku (Broumovský zpravodaj), regionálních sdělovacích prostředcích (Rádio Metuje, Čas nad Metují, krajská příloha deníku Právo, krajské vysílání Českého rozhlasu)


Pokud máte zájem o další informace - napište nám prosím: stenava.org

>>  zpět