Projekt Phare CBC  
      

Příprava společné rozvojové koncepce regionu Broumov-Nowa Ruda

 

Výchozí postuláty:

Broumovsko

Malebný kout na severovýchodě Čech s bohatou historií a množstvím hmotných i duchovních památek. Dnes patří k málo významným zaostávajícím českým regionům bez jasně definované koncepce rozvoje.

Většina mladých zde marně hledá uplatnění. Převážná část obyvatel je existenčně závislá na jediném významném průmyslovém podniku (textilka Veba, a.s.) a díky složité dopravní obslužnosti a nízké kvalifikaci lidí lze stěží očekávat zájem investorů o tento region.

Významnou příčinou zaostalosti je charakter poválečného vývoje, kdy došlo k vysídlení sudetských Němců, kteří tvořili drtivou většinu původního obyvatelstva. Dosídlování v několika vlnách a následující kolektivizace zlikvidovala podnikatelského ducha místních lidí a čtyřicet let budování socialismu zdevastovalo kraj a jeho obyvatele morálně i fyzicky.

Průměrná délka života je zde v průměru o dva roky menší než v sousedních oblastech, čímž se Broumovsko řadí k územím, jako jsou pánevní hnědouhelné oblasti České republiky, kde je střední délka života nejkratší.

Jen 20% zdejších obyvatel má maturitu a pouze 2% vysokoškolské vzdělání. Nezaměstnanost je nad průměrem republiky, zatímco průměrná mzda je hluboce podprůměrná.

Výraznou charakteristikou současnosti Broumovska je trvalá tendence mladých lidí k odchodu za kvalifikací a následně i prací do vnitrozemí. Dochází ke stárnutí populace a hrozí tak prohlubování a urychlovaní zaostalosti.

Okruhy otázek, které nás zajímají:


Mluvili jsme o nich na konferenci "Broumovsko v EU" v lednu 2003 a dubnu 2004

Broumov a Evropská unie
Pohled na roli EU, rozvojové fondy a možné přínosy přeshraniční spolupráce. Jak změní vstup do EU podmínky v regionu? Reálnost očekávané pomoci z EU? Jsme na ni připraveni? Máme vytipované priority, projekty a kvalifikované odborníky pro jejich realizaci?

Broumovsko a Královéhradecký kraj
Co je to Broumovsko? Nezbytné základní podmínky a perspektivy rozvoje regionu - jsou definovány? Partnerský vztah Broumovsko - Kraj - CHKO nebo Bermudský trojúhelník? Jak to bude s budováním infrastruktury - zejména dopravní? Jaké jsou role jednotlivých stupňů státní správy a samosprávy a dalších segmentů občanské společnosti v rozvoji regionu?

Koncepce rozvoje Broumovska
Proč potřebuje Broumovsko strategii rozvoje? K čemu by měla sloužit a jaký přínos se od ní očekává ? Kdo má být pořizovatelem strategie? Koho má strategie oslovit, kdo má být zapojen do její tvorby a realizace a jak má být zajištěna její vazba na celostátní a krajské koncepční dokumenty a podpůrné programy EU? Na jaké klíčové problémy Broumovska by strategie rozvoje měla reagovat? Jakým způsobem je možné tyto problémy identifikovat - jaká je úloha odborníků a jaká veřejnosti? Jakým způsobem zajistit účinné a trvale funkční "strategické řízení"? Kdo se má starat o prosazování strategie rozvoje do praxe?

Česko-polská spolupráce
Co může přinést přímá spolupráce s Polskem a jak jsme na ni připraveni ? Nowa Ruda jako partner Broumova a Broumovska? Role Euroregionu Glacensis?

V diskuzích o Evropské unii občas slýcháme pojem "Evropa regionů". Ponechme stranou proklamace a zamysleme se nad možným obsahem...

 

   na hlavní